KNF

W związku z art. 6a-6d oraz art. 111b z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 72 poz. 665), BackOffice Outsourcing zobowiązuje się umownie od umożliwienia Bankom i innym instytucjom finansowym, biegłemu rewidentowi Banku oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) sprawowania efektywnego nadzoru nad wykonywaniem czynności stanowiących przedmiot umów, w okresie obowiązywania umów, a w szczególności do:

– udostępniania Bankom i innym instytucjom finansowym, biegłemu rewidentowi Banku lub innym instytucjom finansowym lub KNF następujących dokumentów i informacji: 

  • aktualne dokumenty określające status prawny BackOffice Outsourcing, w tym odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS, licencje, zgody, zezwolenia lub inne decyzje administracyjne pozostające w związku ze statusem prawnym BackOffice Outsourcing lub z przedmiotem umów,
  • sprawozdania finansowe BackOffice Outsourcing za okres obowiązywania umów oraz za okres bezpośrednio poprzedzający zawarcie poszczególnych umów, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi takiego badania lub zostało zbadane dobrowolnie,
  • plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umowami oraz raporty zawierające wyniki ich okresowych testów,
  • dokumenty i informacje dotyczące stosowanych przez BackOffice Outsourcing zasad bezpieczeństwa, procedur i mechanizmów kontroli a także wyników audytów zewnętrznych bądź wewnętrznych działalności BackOffice Outsourcing w zakresie wykonywania przedmiotu umów,
  • dokumentacje i informacje dotyczące wykonywania przedmiotu umów,

 

– umożliwienia przeprowadzenia przez Bank lub inną instytucję finansową, biegłego rewidenta Banku lub innej instytucji finansowej lub KNF kontroli:

  • obiektów, w których wykonywany jest przedmiot umów oraz urządzeń służących do wykonywania przedmiotów umów (tzw. inspekcja na miejscu),
  • bezpieczeństwa przetwarzania informacji, w zakresie związanym z przedmiotem umów,

 

– niezwłocznego przekazywania Bankowi lub innym instytucjom finansowym informacji o wszelkich okolicznościach lub ryzyku wystąpienia okoliczności, które mają lub mogą mieć istotnie negatywny wpływ na wykonywanie przedmiotu umów przez BackOffice Outsourcing lub jego podwykonawcę.